• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 7 chương, cung cấp cho người học các nội dung: Tổng quan về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ CHí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam,...và một số nội dung...

   50 p itc 24/02/2016 289 4

 • Bài giảng môn Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng môn Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, bài giảng môn "Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc mỹ xâm...

   38 p itc 24/02/2016 259 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí

  Nội dung của Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí là: Xây dựng một Nhà nước hợp hiến, quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước đủ đức và tài, liên hệ với nước ta hiện nay.

   26 p itc 24/02/2016 274 2

 • Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 3: Đảng cầm quyền

  Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 3: Đảng cầm quyền

  Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 3: Đảng cầm quyền" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền; Đặc điểm, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p itc 24/02/2016 249 1

 • Bài giảng Tâm lý học

  Bài giảng Tâm lý học

  Nội dung bài giảng: tâm lý học là gì; khái niệm về tâm lý; khái niệm về tâm lý học; đặc điểm của tâm lý học so với các khoa học khác; lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học; những học thuyết tâm lỹ học cổ đại; các loại tâm lý học; đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học, phân loại tâm lý học; chức năng của tâm lý học... Để...

   49 p itc 23/07/2019 173 1

 • Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Nguyễn Đức Ngọc

  Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Nguyễn Đức Ngọc

  Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Nguyễn Đức Ngọc thực hiện gồm có hai nội dung chính đó là xã hội chủ nghĩa - giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

   67 p itc 25/10/2017 266 1

 • Bài giảng Cách mạng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - TS. Lê Hanh thông

  Bài giảng Cách mạng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - TS. Lê Hanh thông

  Bài giảng Cách mạng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm trình bày tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự giống và khác nhau giữa cách mạng xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa, nguyên nhân, điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

   25 p itc 25/10/2017 315 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng "Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Mời các...

   50 p itc 24/02/2016 227 1

 • Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 6: Xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng

  Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 6: Xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng

  Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 6: Xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; truyền thống và tình hình đoàn kết thống nhất trong Đảng; nội dung và biện pháp tăng cường sự đoàn kết thống nhất của tổ chức cơ sở Đảng....

   41 p itc 24/02/2016 247 1

 • Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Nhân cách và sức khỏe

  Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Nhân cách và sức khỏe

  Bài này trang bị cho người học những hiểu biết về nhân cách và sức khỏe. Mục tiêu bài này gồm: Trình bày được khái niệm nhân cách và các cách phân loại nhân cách, trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách, phân tích được mối liên hệ giữa nhân cách và sức khỏe, trình bày được ý nghĩa của việc tìm hiểu nhân cách trong thực hành...

   51 p itc 23/07/2019 167 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - ThS. Quách Hữu Ngạn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - ThS. Quách Hữu Ngạn

  Bài giảng do ThS. Quách Hữu Ngạn biên soạn trình bày về các nội dung: Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật, các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết,...

   104 p itc 25/10/2017 238 1

 • Bài giảng Tâm lý trong giao tiếp

  Bài giảng Tâm lý trong giao tiếp

  Mục tiêu của bài học này nhằm: Trình bày được khái niệm giao tiếp và các thành tố của quá trình giao tiếp, trình bày được hình thức của giao tiếp, trình bày được các kĩ năng giao tiếp, trình bày được các vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp; khái niệm giao tiếp, các thành tố của quá trình giao tiếp, hình thức giao tiếp, kĩ năng giao tiếp,...

   44 p itc 23/07/2019 169 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số