Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Nội dung Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Từ khóa: Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng giải phóng dân tộc, Quá trình hình thành tư tưởng

pdf 163 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2019 | Lượt xem:26 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận