• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên - nền tảng của quản trị nhà nước hiện đại, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác giảng dạy pháp luật tại Việt Nam, nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam,......

   68 p itc 28/09/2020 411 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế, vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bất khả kháng – Covid-19, một số vấn đề pháp lý về quyền được chuyển đổi giới tính của...

   68 p itc 28/09/2020 439 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p itc 28/09/2020 468 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực...

   68 p itc 28/09/2020 445 0

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam - nhìn từ góc độ luật so sánh

  Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam - nhìn từ góc độ luật so sánh

  Trên cơ sở phân tích sơ bộ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và trên cơ sở phân tích so sánh với hai hệ thống pháp luật tương đối có nhiều tương đồng với Việt Nam (về nguồn gốc, lịch sử và về văn hóa). Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p itc 22/09/2020 231 0

 • Từ lý thuyết về thông tin bất cân xứng đến các quy định về nhãn thực phẩm trong pháp luật Việt Nam

  Từ lý thuyết về thông tin bất cân xứng đến các quy định về nhãn thực phẩm trong pháp luật Việt Nam

  Trong thị trường thực phẩm, luôn tồn tại sự bất cân xứng về thông tin liên quan đến các thuộc tính của thực phẩm an toàn giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Việc pháp luật quy định ghi nhãn thực phẩm bắt buộc là cần thiết để hiệu chỉnh sự thất bại của thị trường thực phẩm, qua đó giúp người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định...

   6 p itc 22/09/2020 204 0

 • Mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về chống lao động cưỡng bức

  Mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về chống lao động cưỡng bức

  Để đánh giá pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức cần có sự so sánh, đánh giá toàn diện với các chuẩn mực pháp luật quốc tế về chống lao động cưỡng bức. Công ước số 29 và Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế được coi là hai văn kiện cơ bản về chống lao động cưỡng bức.

   10 p itc 22/09/2020 234 0

 • Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

  Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

  Bài viết khái quát pháp Luật Việt Nam về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức qua phân tích cơ sở pháp lý từ bộ Luật Lao động năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   11 p itc 22/09/2020 260 0

 • Vật quyền đối với tàu biển theo pháp luật Việt Nam

  Vật quyền đối với tàu biển theo pháp luật Việt Nam

  Vật quyền là một chế định quan trọng trong pháp luật dân sự, được quy định dưới góc độ luật chung. Tuy nhiên, vật quyền đối với tàu biển được quy định trong pháp luật hàng hải - với tư cách là luật chuyên ngành lại mang tính đặc thù. Bài báo tập trung phân tích mối quan hệ giữa quy định của luật chung với những quy định của luật chuyên...

   6 p itc 22/09/2020 228 0

 • Tư tưởng về công lí và quyền tiếp cận công lí trong pháp luật Việt Nam

  Tư tưởng về công lí và quyền tiếp cận công lí trong pháp luật Việt Nam

  Bài viết phân tích sự thể hiện tư tưởng công lí và quyền tiếp cận công lí trong pháp luật Việt Nam từ thời phong kiến đến nay, đặc biệt trong các đạo luật cơ bản như Hiến pháp, Bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   12 p itc 22/09/2020 240 0

 • Ô nhiễm không khí, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường

  Ô nhiễm không khí, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường

  Bài viết này, nghiên cứu những nguyên nhân và những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, môi trường và đưa ra những đề xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Việt Nam.

   11 p itc 22/09/2020 239 0

 • Những bất cập của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

  Những bất cập của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

  Nội dung bài viết trình bày những bất cập của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

   12 p itc 22/09/2020 228 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=itc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERitc232620vi