Giáo trình về môn triết học Mác - Lênin

Giáo trình gồm 2 phần khái lược về triết học và lịch sử triết học; những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Các nội dung trong giáo trình Khái lược về triết học; khái lược về lịch sử triết học trước Mác; sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; vật chất và ý thức; hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung.