• Tiểu luận: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

  Tiểu luận: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

  Tiểu luận với mục tiêu: hiểu rõ về hình thái Kinh tế - Xã hội của Mác và áp dụng lý luận này vào thực tiễn ở nước ta hiện nay; nắm vững bản chất khoa học của lý luận về hình thái kinh tế xã hội sẽ thể hiện được chính xác những vấn đề còn yếu nhất của đời sống Kinh tế Xã hội để áp dụng nó thật linh động vào thực tiễn ở...

   21 p itc 23/07/2019 215 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có những nội dung chủ yếu là: giáo dục phải phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học đi với lao động, lý luận phải liên hệ với thực tế; giáo dục đạo đức là hàng đầu; giáo dục là sự nghiệp của quần chúng; nhà trường phải liên hệ chặt chẽ với gia đình và xã hội; giáo dục phải cho...

   10 p itc 24/02/2016 276 2

 • Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – Cảm tình Đảng

  Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – Cảm tình Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Có thể thấy điều này qua các tác phẩm như cuốn...

   13 p itc 11/12/2012 279 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

  Ngoại giao là cuộc đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để bảo vệ lợi ích dân tộc, là một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của sự nghiệp cách mạng. Quan điểm đó của Hồ Chí Minh vừa được thể hiện qua những đánh giá trực tiếp về hoạt động này, vừa được thể hiện gián tiếp qua những hoạt động ngoại giao thực tiễn của Người.

   7 p itc 24/02/2016 205 1

 • Tiểu luận: Công nghiệp hoá hiện đại hoá - Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay

  Tiểu luận: Công nghiệp hoá hiện đại hoá - Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay

  Mục đích của tiểu luận dựa vào cơ sở lí luận triết học Mac-Lênin và nguyên lí về sự phát triển nhằm phân tích đánh giá chính xác thực trạng xây dựng CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay. Kết quả thành tựu cũng như những mặt hạn chế yếu kém trong quá trình xây dựng CNH-HĐH đất nước; làm rõ được nguyên nhân đưa ra các giải pháp làm thúc đẩy quá...

   28 p itc 23/07/2019 210 1

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

  Tiểu luận dựa trên chủ nghĩa Mac-Lenin, phép biện chứng, nhất là phép biện chứng duy vật, coi đó là một công cụ tư duy sắc bén để đấu tranh với thuyết không thể biết, tư duy siêu hình, củng cố niềm tin vào sức mạnh và khả năng của con người trong nhận thức và cải tạo thế giới. Việc nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng sẽ...

   8 p itc 23/07/2019 241 1

 • Tiểu luận Triết học: Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác

  Tiểu luận Triết học: Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác

  Mục tiêu của tiểu luận nhằm tìm hiểu quá trình phát triển của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng; những hạn chế của biện chứng, những đóng góp tích cực vào kho tàng nhận thức của nhân loại; phương pháp biện chứng Mác Xít để khắc phục những sai lầm xây dựng thành công nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài...

   22 p itc 23/07/2019 212 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số