Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

Bài viết khái quát pháp Luật Việt Nam về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức qua phân tích cơ sở pháp lý từ bộ Luật Lao động năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.