Ô nhiễm không khí, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường

Bài viết này, nghiên cứu những nguyên nhân và những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, môi trường và đưa ra những đề xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Việt Nam.