• Giáo trình Tâm lý học trẻ em (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

  Giáo trình Tâm lý học trẻ em (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

  Giáo trình Tâm lý học trẻ em (Từ lọt lòng đến 6 tuổi) với các nội dung: tâm lý học và tâm lý học trẻ em; các hiện tượng tâm lý cơ bản; những quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lý ở trẻ em; đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi hài nhi; đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi ấu nhi; đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi mẫu giáo.

   100 p itc 27/04/2020 220 1

 • Giáo trình Hướng dẫn ôn tập Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình Hướng dẫn ôn tập Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình với mục đích giúp cho người học nắm được một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của Triết học Mác-Lênin và những quan điểm của Đảng ta vận dụng vào cách mạng Việt Nam. Phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu, củng cố kiến thức môn Triết học Mác - Lênin một cách dễ dàng và hiệu quả.

   108 p itc 23/07/2019 167 1

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình với mục đích hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đảng và những hoạt động toàn diện của Đảng. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam. Tổng kết những kinh nghiệm của lịch sử giúp...

   148 p itc 23/07/2019 193 1

 • Giáo trình Logic học - Học thuyết về bản chất

  Giáo trình Logic học - Học thuyết về bản chất

  Giáo trình gồm các nội dung: bản chất là cơ sở của sự hiện hữu; các quy định thuần túy của sự phản tư; sự đồng nhất; sự khác biệt hay sự phần biệt; biện chứng của sự khác biệt; cơ sở; sự hiện hữu; sự vật và các thuộc tính của nó; chất liệu và hình thức... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết các nội dung.

   197 p itc 23/07/2019 169 1

 • Giáo trình Đại cương về Logic

  Giáo trình Đại cương về Logic

  Giáo trình với các nội dung: đối tượng của Logic học, các đặc điểm của Logic học, sự hình thành và phát triển của Logic học, ý nghĩa của Logic học, nội hàm và ngoại diên của khái niệm, quan hệ giữa các khái niệm, các loại khái niệm, đặc điểm chung của phán đoán, phân loại phán đoán, ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán, đặc...

   82 p itc 23/07/2019 177 1

 • Giáo trình Logic chuyên ngành (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học)

  Giáo trình Logic chuyên ngành (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học)

  Giáo trình Logic chuyên ngành được cấu trúc thành 5 chương, bài học với các nội dung như sau: mệnh đề lôgic; hợp giải trong logic mệnh đề; logic vị từ; hợp giải trong logic vị từ; Relevant logic. Mời các bạn cùng tìm hiểu về giáo trình đặc biệt giáo trình dành cho sinh viên ngành Triết học.

   115 p itc 23/07/2019 166 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Nội dung giáo trình gồm: tâm lý học là một khoa học; đối tượng của tâm lý học; bản chất hiện tượng tâm lý người; các loại hiện tượng tâm lý; ý thức và vô thức; hoạt động giao tiếp và nhân cách; các thuộc tính của chú ý; chức năng của ngôn ngữ; nhận thức cảm tính; vài trò của cảm giác và tri giác; các quá trình cơ bản của trí nhớ;...

   27 p itc 23/07/2019 166 1

 • Giáo trình Tâm lý học

  Giáo trình Tâm lý học

  Giáo trình với các nội dung: những vấn đề chung của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; các quá trình nhận thức; cảm giác và tri giác; tư duy và tưởng tượng; ngôn ngữ và nhận thức; nhân cách và sự hình thành nhân cách; sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời...

   41 p itc 23/07/2019 183 1

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

   217 p itc 28/08/2017 251 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Nội dung giáo trình nói về: đối tượng-phương pháp-chức năng của kinh tế chính trị...

   257 p itc 28/08/2017 253 1

 • Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN trình bày về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung được trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù...

   169 p itc 28/08/2017 264 2

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên)

  Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận và phương pháp luận chung cho chủ nghĩa xã hội khoa học, còn chủ nghĩa xã hội khoa học có đối tượng nghiên cứu là những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con...

   179 p itc 28/08/2017 256 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số