Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 - ThS. Hoàng Xuân Quảng

Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 do ThS. Hoàng Xuân Quảng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về định thức (định nghĩa, tính chất, phương pháp tính định thức); ma trận (định nghĩa, ma trận vuông, hạng của ma trận).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)