GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

Tài liệu tham khảo về giáo trình toán cao cấp A2. Với n là một số nguyên dương, ký hiệu R được dùng để chỉ tập hợp tất cả các bộ n số thực (x1,x2,...,) và ta thường gọi R là không gian thực n chiều. Khi bội số thực (x1,x2,...,) được đặt tên là P.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)