• Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật

  Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật

  Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trình bày các khái niệm dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   112 p itc 27/07/2020 21 1

 • Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

   81 p itc 27/07/2020 22 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p itc 27/07/2020 16 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Kiến trúc hướng dịch vụ

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Kiến trúc hướng dịch vụ

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Kiến trúc hướng dịch vụ trình bày các kiến trúc truyền thống; tối ưu hóa thông qua tính kết nối lỏng; kiến trúc hướng dịch vụ; sự cộng tác trong kiến trúc hướng dịch vụ; dịch vụ quy trình nghiệp vụ; các ưu điểm của dịch vụ quy trình nghiệp vụ...

   17 p itc 23/06/2020 29 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm trình bày vài ý ban đầu, định nghĩa SA, một số thuật ngữ về SA, kiến trúc và các thuộc tính chất lượng, các thuộc tính chất lượng (Quality attributes), tính dễ sử dụng (Usability), Hiệu suất (Performance)...

   29 p itc 23/06/2020 32 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm trình bày một số nội dung về suy nghĩ mở rộng và ICDE, sửa đổi cho ICDE, yêu cầu bảo mật của ICDE...

   41 p itc 23/06/2020 32 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng" thông tin về kiến trúc trong các hệ thống phần mềm; các mẫu kiến trúc phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   30 p itc 23/06/2020 35 4

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Behavioral Patterns

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Behavioral Patterns

  Bài giảng tìm hiểu về mẫu thiết kế trong nhóm Behavioral Pattern bao gồm: mẫu Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Template method... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Behavioral Patterns" để nắm chi tiết nội dung.

   27 p itc 23/06/2020 30 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic trình bày định nghĩa thuật ngữ, các Tactics giải quyết tính sẵn sàng để dùng, các Tactics giải quyết tính dễ sử dụng (Usability), các Tactic về tính thay đổi được (Modifiability), các Tactic giải quyết hiệu suất, các Tactic giải quyết an ninh, các Tactic giải quyết tính có thể kiểm thử được.

   32 p itc 23/06/2020 34 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns" trình bày ý tưởng về mẫu thiết kế; sự ra đời của ý tưởng về mẫu thiết kế; 23 mẫu thiết kế của nhóm GoF; một số quan điểm về cách vận dụng mẫu thiết kế; một số nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng.

   29 p itc 23/06/2020 34 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD" trình bày tổng quát về phương pháp ADD, thông tin đầu vào và kết quả đầu ra của ADD, khẳng định đầu vào đã đủ thông tin, chọn thành phần cần phân rã, chọn các Drivers, chọn mẫu kiến trúc phù hợp, Instanciate các thành phần của từng kiểu thành phần, định...

   6 p itc 23/06/2020 31 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm trình bày về tài liệu kiến trúc; suy nghĩ cẩn thận về những gì để tài liệu; sơ đồ lớp; sơ đồ trình tự; mẫu tài liệu....

   16 p itc 23/06/2020 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số