Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn mô hình Black-Scholes

Mô hình định giá quyền chọn nhị phân hội tụ vào một giá trị cụ thể trong giới hạn.
Mô hình nhị phân được gọi là mô hình thời gian rời rạc. Khi thời gian trôi đi, giá cổ phiếu nhảy từ mức này sang một trong hai mức tiếp theo. Tuy nhiên, trong thực tế thì thời gian trôi đi không ngừng và giá cổ phiếu nói chung chỉ thay đổi với những gia số rất nhỏ. Đặc tính như vậy được thể hiện tốt hơn trong các mô hình thời gian liên tục. Mô hình Black-Scholes đã sử dụng khuôn khổ mô hình thời gian liên tục để định giá quyền chọn.
Giá cổ phiếu biến động ngẫu nhiên và phát triển theo phân