Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

Thuật ngữ và khái niệm
C = giá quyền chọn mua hiện tại
P = giá quyền chọn bán hiện tại
So = giá cổ phiếu hiện tại
T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm
X = giá thực hiện
St = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn