Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

Mô hình định giá quyền chọn
– Công thức toán sử dụng những nhân tố tác động đến giá quyền chọn làm dữ liệu đầu vào để tính toán ra giá trị hợp lý lý thuyết của quyền chọn
Mô hình nhị phân một thời kỳ
Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng xảy ra khác nhau. Một phân phối xác suất nhị phân là một phân phối xác suất có tất cả hai kết quả hoặc hai trạng thái. Xác suất của một biến động tăng hoặc giảm được chi phối bởi phân phối xác suất nhị phân. Vì lý do này mà mô hình còn được gọi là mô hình hai trạng thái. Một thời kỳ nghĩa là dựa trên giả định đời sống quyền chọn chỉ còn 1 đơn vị thời gian