Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn

Hoán đổi là một sản phẩm phái sinh tài chính bao gồm hai bên giao dịch thực hiện một chuỗi các thanh toán cho bên còn lại vào những ngày cụ thể.
Các loại hoán đổi
Có tất cả bốn loại hoán đổi cơ bản dựa trên tài sản hóa cơ sở 1. Hoán đổi tiền tệ 2. Hoán đổi lãi suất 3. Hoán đổi chứng khoán 4. Hoán đổi hàng hóa
Đặc điểm của một hoán đổi
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày thanh toán là ngày mà việc thanh toán được thực hiện Kỳ thanh toán là khoản thời gian giữa các lần thanh toán
Đặc điểm của một hoán đổi
Không có các khoản thanh toán trước bằng tiền mặt từ một bên này cho bên kia. Rủi ro nếu một bên bị vỡ nợ (credit risk).