Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau
Giá cả và giá trị
• Trong một thị trường hiệu quả, giả cả của tài sản luôn luôn bằng giá trị kinh tế thực của tài sản đó. • Giá trị của tài sản chính là hiện giả của dòng tiền nhận được từ tài sản trong tương lai. • Hợp đồng giao sau hoặc kỳ hạn không phải là một loại tài sản với đúng ý nghĩa của chúng. • “Giá cả” giao sau là một con số cụ thể, trong khi đó giá trị thì lại là một cái gì đó trừu tượng hơn. • Nhắc lại: giá trị ban đầu của một hợp đồng luôn là zero
Giá trị của hợp đồng kỳ hạn
Vt(0,T) : là giá trị của hợp đồng kỳ hạn F(0,T) : là giá cả của hợp đồng kỳ hạn (giá kỳ hạn) Giá trị của mỗi hợp đồng bằng zero khi được ký kết: V0(0,T) = 0 v0(T) = 0