Giáo trình toán cao cấp A2

R mũ n và các tập con: với n là một số nguyên dương, ký hiệu R mũ n được dùng để chỉ tập hợp tất cả các bộ số thực (x1, x2,..., xn) và ta thường gọi R mũ n là không gian (thực) n chiều. Khi bộ số thực (x1,x2,...,xn) được đặt tên là P thì ta viết tắt là: P(x1, x2,..., xn)