Giáo trình toán cao cấp A2

R mũ n và các tập con: với n là một số nguyên dương, ký hiệu R mũ n được dùng để chỉ tập hợp tất cả các bộ số thực (x1, x2,..., xn) và ta thường gọi R mũ n là không gian (thực) n chiều. Khi bộ số thực (x1,x2,...,xn) được đặt tên là P thì ta viết tắt là: P(x1, x2,..., xn)

Từ khóa: Giáo trình toán cao cấp A2, tài liệu toán cao cấp A2, bài giảng toán cao cấp A2, đại cương toán cao cấp A2, toán cao cấp A2, lý thuyết toán cao cấp A2

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận