• Case Study_Windows2k3

  Case Study_Windows2k3

  Case study (bài tập lớn) dùng cho sinh viên nghành mạng máy tính học HĐH Windows 2003. Nội dung của bài tập này bao gồm các chủ đề: nâng cấp domain controller, gia nhập miền, tạo user, tạo group, tạo OU, group policy.

   2 p itc 17/10/2013 381 132

 • Case Study 3_Khai Thác và QTM Windows

  Case Study 3_Khai Thác và QTM Windows

  Trường CĐ CNTT TP. HCM ÔN THI KẾT THÚC MÔN Khai Thác Và QTM Windows Bạn đang làm việc cho công ty tên là ABC. Công ty bạn có sơ đồ mạng như sau:

   2 p itc 05/12/2013 404 123

 • BAI THUC HANH SO 5_GROUP POLICY

  BAI THUC HANH SO 5_GROUP POLICY

  Đây là bài thực hành chương chương số 4: Chính sách hệ thống và chính sách nhóm. Tài liệu này dùng cho sv ĐH - CĐ và TC chuyên nghiệp học hệ điều hành Windows 2003

   9 p itc 10/10/2013 410 120

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 4

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 4

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM   ĐỀ THI SKILL CCNA3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION Duration: 90 minutes No documents allowed

   3 p itc 17/12/2012 337 99

 • Case Study 2

  Case Study 2

  Bài tập lớn windows server 2003.

   2 p itc 21/11/2013 340 99

 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KHAI THÁC VÀ QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KHAI THÁC VÀ QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS

  Đề kiểm tra giữa kỳ môn khai thác và quản trị mạng Windows. Đề kiểm tra này dùng cho SV CĐ CNTT chuyên mạng máy tính. Tài liệu lưu hành nội bộ

   1 p itc 07/11/2013 409 83

 • Đề Thi Thực Hành Quản Trị Mạng Windows

  Đề Thi Thực Hành Quản Trị Mạng Windows

  Đề thi kết thúc học phần thực hành quản trị và khai thác mạng windows 2003. Tài liệu dùng cho các sinh viên chuyên ngành mạng máy tính.

   2 p itc 12/12/2013 1081 62

 • CCNA 1 Final Exams 2009

  CCNA 1 Final Exams 2009

  Which of the following are the address ranges of the private IP addresses? (Choose three.) 10.0.0.0 to 10.255.255.255 200.100.50.0 to 200.100.25.255 150.150.0.0 to 150.150.255.255 172.16.0.0 to 172.31.255.255 192.168.0.0 to 192.168.255.255 127.16.0.0 to 127.31.255.255 Which two functions of the OSI model occur at layer two? (Choose two.) physical addressing encoding routing cabling media access control

   25 p itc 27/01/2014 356 62

 • Lan switching and wireless student lab manual

  Lan switching and wireless student lab manual

  This document is exclusive property of Cisco Systems, Inc. Permission is granted to print and copy this document for non-commercial distribution and exclusive use by instructors in the CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless course as part of an official Cisco Networking Academy Program.

   192 p itc 24/01/2013 327 58

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 1

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 1

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính CCNA 3 - Skills-Based Assessment Page 1 of 2 CCNA 3 Skills-Based Assessment Number 1

   3 p itc 17/12/2012 254 48

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 2

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM   ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính

   3 p itc 17/12/2012 251 48

 • CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 3

  CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION_Number 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM   ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính

   3 p itc 17/12/2012 260 45

Hướng dẫn khai thác thư viện số