Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần Cấu trúc máy tính

"Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần cấu trúc máy tính" thông tin đến các bạn một số dạng bài tập như tìm lượng thông tin; đổi số nguyên từ hệ thập phân sang hệ cơ sở B; đổi số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ cơ sở B; đổi số nguyên từ hệ cơ sở B về hệ thập phân; phép cộng và phép trừ; phép nhân và phép chia....