Về một phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên chứa tích phân tuyến tính

Bài viết này nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của một phương trình sóng phi tuyến với điều kiện biên chứa tích phân tuyến tính. Dáng điệu tiệm cận và khai triển tiệm cận của nghiệm yếu đến cấp N+1 theo một tham số bé cũng được khảo sát.