QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Môi trường thương mại quốc tế

Môi trường chính trị – luật pháp 7. Hoạch định chiến lược toàn cầu 8. Chiến lược sản xuất quốc tế 9. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực quốc tế 10.Chiến lược marketing quốc tế
Hiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa Có khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra nước ngoài. Xây dựng chiến lược hiệu quả để xâm nhập và hoạt động thành công trên thị trường quốc
Đăng nhập để bình luận