Pháp luật đại cương

Bản chất giai cấp của nhà nước (tính giai cấp) nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước
để duy trì sự thống trị của mình đối với
toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh
tế và tư tưởng. Bản chất xã hội của Nhà
nước (Tính xã hội)
 Nhà nước phải phục vụ những nhu cầu
mang tính chất công cho xã hội như: xây
dựng bệnh viện, trường học, đường sá…
Đăng nhập để bình luận