Ebook Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 1

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nhằm giới thiệu, tuyên truyền và phổ biến các quy định của Luật đến đông đảo người đọc, nhà quản lý, nhà giáo, người học... Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xuất bản và phát hành cuốn sách Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

Từ khóa: Luật Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung, Luật Giáo dục, Giáo dục Việt Nam, Hệ thống giáo dục, Tìm hiểu luật giáo dục

pdf 64 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2016 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận