Ebook Mircosoft dot net - Kỹ năng lập trình ứng dụng với visual basic .NET: Phần 3 - NXB Thống kê

Nối tiếp phần 1 và phần 2, phần 3 sách trình bày những nội dung về: Chương 21: Các thủ tục lưu trữ ADO, chương 22: XML, chương 23: Xử lý XML; chương 24: Gọi các thành phần com từ .NET; chương 25: ASP.NET; chương 26: Tạo form đăng nhập web, các control hữu hiệu hóa, control liên kết web forrm, sử dụng datagrid, hiển thị dữ liệu bằng cách dùng control datarepeater...

Từ khóa: Ebook Mircosoft dot net, Kỹ năng lập trình, Ứng dụng với visual basic, Thủ tục lưu trữ ADO, Thành phần com từ NET, Tạo form đăng nhập web

pdf 273 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/03/2019 | Lượt xem:24 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận