Ebook Mircosoft dot net - Kỹ năng lập trình ứng dụng với visual basic .NET: Phần 1 - NXB Thống kê

Giáo trình được soạn thảo cho các lập trình viên đã từng sử dụng visual basic 6.0 hoặc phiên bản trước đây và bây giờ cần chuyển sang .NET Framework với VB.NET. Tài liệu này được biên tập tập trung vào các ứng dụng doanh nghiệp. Nội dung chính của cuốn sách gồm 33 chương, phần 1 sách gồm 10 chương đầu: Chương 1: Microsoft .Net là gì; chương 2: Visual Studio .Net; chương 3: WinForms, chương 4: Có những gì mới trong VB. Net, chương 5: Lớp datatable, chương 6: Làm việc với lớp messagebox, MDI và các menu, tạo form hộp thoại, sử dụng trình gỡ rối, xử lý lỗi trong VB.Net.

Từ khóa: Ebook Mircosoft dot net, Kỹ năng lập trình, Ứng dụng với visual basic, Ứng dụng doanh nghiệp, Làm việc với lớp messagebox, Tạo form hộp thoại

pdf 210 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/03/2019 | Lượt xem:39 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận