Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1

Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1 trình bày các cuộc nổi dậy của nông dân Phụng Hiệp, Chi bộ Đảng ra đời, cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945, tình hình kinh tế - xã hội huyện Phụng Hiệp thời Pháp thuộc, những cuộc nổi dậy của nông thôn Phụng Hiệp, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Phụng Hiệp vùng lên Khởi nghĩa Nam kỳ 1940,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.