Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Thiết kế xe điều khiển từ xa có Livestream Camera

Đề tài có những mục tiêu chính như sau: Thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh gồm xe điều khiển từ xa, gắn camera live stream qua web server sử dụng Raspberry Pi, dùng Wifi. Viết chương trình điều khiển cho kit Raspberry Pi, thiết lập web server và thực hiện truyền dữ liệu.