Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo là một thành tố văn hóa

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu,góp phần học tập, tìm hiểu về Bác, chúng tôi xin viết về một trong những tư tưởng xuất chúng của Người. Kế thừa những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại đã giúp cho Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, làm phong phú bản sắc tư tưởng của Người, nâng tầm tư tưởng của Người ngang tầm thời đại. Cũng từ đây là cơ sở cho Hồ Chí Minh giải quyết tốt những vấn đề về lý luận và thực tiễn tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, trở thành tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện trên nhiều nội dung khác nhau, song khi bàn về vai trò xã hội của tín ngưỡng, tôn giáo, Người cho rằng tín ngưỡng, tôn giáo là thành tố văn hóa.