Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và một số vấn đề đặt ra trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hiện nay

Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đồng thời chỉ ra thực trạng của tiếng Việt hiện nay và một số biện pháp nhằm góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.