Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và sự vận dụng tư tưởng đó vào việc giáo dục cho thanh niên tỉnh Hải Dương hiện nay

Trong bài viết này, tác giả trình bày một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên, thực trạng việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Hải Dương theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra một số giải pháp mang tính tham khảo trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Hải Dương nói riêng.