TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CNMLN + PTCN + PTYN VN ĐCS Việt Nam
Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam
Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước tạo nên sức mạnh vì GCCN+ PTYN có một mục tiêu chung (ĐLDT)
Phong trào nông dân (chiếm hơn 90% dân số). Nông dân + Công nhân sức mạnh to lớn
Phong trào yêu nước phải nói đến yêu nước của trí thức Việt Nam, đây là nhân tố quan trọng dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam