Phương sai và các sai số thay đổi

Do bản chất của các hiện tượng kinh tế:
- Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau.
- Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau.
Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế.
Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu ngày càng được hoàn thiện nên sai số ngày càng ít hơn.
Do định dạng không đúng dạng hàm của mô hình.