Phát huy chức năng và nhiệm vụ của mô hình trường Cao đẳng cộng đồng và trường Đại học địa phương để điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương có hiệu quả

Bài viết nghiên cứu việc phát huy chức năng và nhiệm vụ của mô hình trường Cao đẳng cộng đồng và trường Đại học địa phương để điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương có hiệu quả. Các nội dung bài viết gồm: cơ sở lý luận và thực tiễn; đề xuất giải pháp điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.