Ngân hàng xanh với du lịch xanh: Thực trạng và một số khuyến nghị

Phát triển bền vững với tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới. Du lịch xanh là một khía cạnh quan trọng của du lịch bền vững, tập trung vào việc bảo tồn các khu vực tài nguyên, đất đai và động vật hoang dã. Hệ thống ngân hàng với vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tăng trưởng xanh, góp phần bảo vệ môi trường, qua đó phát triển du lịch xanh. Nghiên cứu phân tích khái niệm ngân hàng xanh, vai trò của ngân hàng xanh với các chủ thể kinh tế, trong đó trọng tâm vào phân tích thực trạng hoạt động của ngân hàng xanh hiện nay, một số khó khăn khi triển khai tín dụng xanh của ngân hàng và đề xuất khuyến nghị để phát triển hoạt động ngân hàng xanh trong thời gian tới.