Một số giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường hiện nay

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn chú trọng đề cao vai trò của các nhà giáo đối với xã hội. Trong đó, Người cho rằng đội ngũ nhà giáo là những người có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ đáp ứng sự phát triển đất nước. Vậy đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung nào? Làm thế nào để nâng cao đạo đức nhà giáo cho các thầy cô trong nhà trường hiện nay? Đó chính là nội dung và phạm vi nghiên cứu của bài viết này.