Hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay

Bài viết này khái quát thực trạng hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay. Bên cạnh đó, bài viết trình bày tổng quan hệ thống giáo dục Phật giáo trong nước và thế giới hiện nay qua các công trình nghiên cứu của các tác giả.