Đề Thi Thực Hành Quản Trị Mạng Windows

Đề thi kết thúc học phần thực hành quản trị và khai thác mạng windows 2003. Tài liệu dùng cho các sinh viên chuyên ngành mạng máy tính.