Các lĩnh vực tự chủ nghề nghiệp của giảng viên trong hệ thống giáo dục đại học tại một số quốc gia trên thế giới

Bài viết khái quát vai trò, các lĩnh vực và các mức độ tự chủ nghề nghiệp của giảng viên, phân tích một số lĩnh vực tự chủ nghề nghiệp của GV tại một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học khi áp dụng mô hình này tại Việt Nam.