Bóng của đoạn trong K-poset các vec tơ Boole

Bài viết xem xét về bóng của một đoạn trong poset B các vectơ Boole theo theo thứ tự dồn và đưa ra một vài điều kiện cần và đủ để bóng của một đoạn trong poset B lại là một đoạn.