Bài giảng Nguyên lý kế toán (Lê Thị Minh Châu) - Chuyên đề 5 Kế toán doanh nghiệp thương mại

Chuyên đề Kế toán doanh nghiệp thương mại nhằm mô tả khái quát hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại và đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp thương mại.