Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý, pháp luật và chính sách an toàn thông tin

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý, pháp luật và chính sách an toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức về quản lý an toàn thông tin, giới thiệu bộ chuẩn quản lý ATTT ISO/IEC 27000, pháp luật và chính sách an toàn thông tin, vấn đề đạo đức an toàn thông tin.