Đề tài: Quản trị nhân lực

Câu 1:Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tuyển
mộ nhân lực?phân tích các bước của quá trình tuyển mộ
nhân lực?
Trả lời:Uy tín của tổ chức trên thị trường, tổ chức càng có uy tín thì
càng dễ thu hút lao động. Người lao động khi đi xin việc thì họ
luôn mong đợi xin vào làm việc tại các doanh nghiệp có uy tín,
có truyền thống lâu năm.
Ví dụ: Các tổng công ty lớn, hệ thống ngân hàng tài chính, các
doanh nghiệp đầu ngành là những nơi dễ thu hút lao động.