Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 7/2019

Các nội dung của bản tin gồm Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cải cách hành chính với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; ẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa Asean; Bộ quốc phòng việc giải thể các tổng cục phải cân nhắc hết sức kỹ càng; thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới nền kinh tế số; Bộ Tài chính phối hợp với bưu điện Việt Nam nhận trả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính...