• Vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa Chăm pa hiện nay - Trương Minh Dục

  Vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa Chăm pa hiện nay - Trương Minh Dục

  Vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa Chăm pa hiện nay trình bày về các thực trạng bảo tồn các di sản văn hóa Chăm pa, giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Chăm pa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p itc 24/02/2016 203 1

 • Tri thức địa phương - Sự tiếp cận lý thuyết

  Tri thức địa phương - Sự tiếp cận lý thuyết

  Tri thức địa phương, bản địa hay truyền thống thường được những người làm công tác phát triển biết đến và xem xét để tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn. Các giải pháp được đề cập đôi khi không ăn khớp với tri thức của người dân vốn có thể gợi ý những sự lựa chọn tốt hơn cho một dự án...

   11 p itc 24/02/2016 254 2

 • Thực trạng giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc vùng Tây Nam Bộ - TS. Đỗ Thị Lệ Hằng

  Thực trạng giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc vùng Tây Nam Bộ - TS. Đỗ Thị Lệ Hằng

  Đánh giá của thanh niên dân tộc vùng Tây Nam Bộ về mức độ cần thiết giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn ngôn ngữ và chữ viết dân tộc của thanh niên thanh niên dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ,... là những nội dung chính trong bài viết "Thực trạng giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc vùng...

   10 p itc 24/02/2016 281 1

 • Mấy nét về các hình thức truyền tin của một số dân tộc và nhà nước phong kiến Việt Nam - Vũ Trường Giang

  Mấy nét về các hình thức truyền tin của một số dân tộc và nhà nước phong kiến Việt Nam - Vũ Trường Giang

  Mấy nét về các hình thức truyền tin của một số dân tộc và nhà nước phong kiến Việt Nam bao gồm những nội dung như sau: các hình thức truyền tin dân gian, các hình thức truyền tin của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề cụ thể.

   7 p itc 24/02/2016 129 1

 • Ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam dân đối với Hồ Chí Minh

  Ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam dân đối với Hồ Chí Minh

  Bài viết phân tích một số ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam dân đối với Hồ Chí Minh. Theo tác giả, Hồ Chí Minh đánh giá cao tính cách mạng của chủ nghĩa Tam dân và bản thân Tôn Trung Sơn; tiếp thu sáng tạo những điểm tiến bộ của chủ nghĩa Tam dân vào điều kiện thực tế của cách mạng Việt Nam; nghiên cứu các phương pháp cách mạng...

   8 p itc 24/02/2016 479 1

 • Giá trị đạo đức truyền thống trong văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

  Giá trị đạo đức truyền thống trong văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

  Bài viết nêu ra một số giá trị đạo đức truyền thống dân tộc biểu hiện trong văn hóa của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên nhằm làm rõ hơn “là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

   9 p itc 24/02/2016 286 1

 • Văn hóa Đông Sơn trong bối cảnh văn hóa tiền sử khu vực Nam Trung Quốc và Đông Nam Á

  Văn hóa Đông Sơn trong bối cảnh văn hóa tiền sử khu vực Nam Trung Quốc và Đông Nam Á

  Trong quá trình phát triển, văn hoá Đông Sơn không đóng kín mà hấp thụ nhiều nét văn hoá xa gần. Văn hoá Đông Sơn có những mối giao lưu văn hoá rộng lớn, bởi đây là một văn hoá đầy sức sống, bản lĩnh, trong quá trình giao lưu văn hoá, có sự toả sáng và cũng có sự tiếp nhận. Bài viết này đánh giá vị trí và vai trò của văn hóa Đông Sơn trong văn...

   11 p itc 24/02/2016 282 2

 • Kế thừa các giá trị tinh thần truyền thống trong hiện đại hóa xã hội

  Kế thừa các giá trị tinh thần truyền thống trong hiện đại hóa xã hội

  Khẳng định sự cần thiết kế thừa các giá trị tinh thần truyền thống trong hiện đại hóa xã hội, bài viết phân tích một số nguyên tắc kế thừa các giá trị tinh thần truyền thống là: thẩm định các giá trị tinh thần truyền thống theo yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa xã hội; đổi mới giá trị truyền thống theo yêu cầu của thời đại.

   7 p itc 24/02/2016 149 1

 • Hình tượng Mẫu Liễu qua cái nhìn văn hóa học

  Hình tượng Mẫu Liễu qua cái nhìn văn hóa học

  Hình tượng Mẫu Liễu là hình tượng người nữ anh hùng văn hóa đầu tiên của dân tộc biểu tượng cho một cuộc tập hợp mới của văn hóa và tín ngưỡng bản địa, đấu tranh vì sự tồn vong và sự độc lập của mình. Hình tượng Mẫu Liễu cũng cho thấy sự trưởng thành của tư duy dân tộc khi Mẫu là vị thần Việt đầu tiên biểu tượng cho niềm...

   10 p itc 24/02/2016 275 1

 • Các kênh tác động của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc ở một số nước Đông Á

  Các kênh tác động của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc ở một số nước Đông Á

  Để nhìn nhận một cách khách quan quá trình tác động của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc đối với khu vực Đông Á, bài viết xem xét hai kênh tác động này trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các thời điểm Trung Quốc áp dụng cách hành xử cứng rắn đối với các quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Á.

   10 p itc 24/02/2016 305 1

 • Ảnh hưởng của Nho giáo trong văn hóa Việt Nam

  Ảnh hưởng của Nho giáo trong văn hóa Việt Nam

  Với lịch sử 1900 năm truyền bá ở Việt Nam, trong đó có hai giai đoạn chiếm địa vị độc tôn là Hậu Lê (1428 - 1527) và Nguyễn sơ (1802 - 1883), Nho giáo đã tác động mạnh mẽ đến văn hóa Việt Nam. Nho giáo tác động chủ yếu đến các giai cấp, tầng lớp trên trong xã hội, nhưng không ăn sâu bén rễ vào các giai cấp, tầng lớp dưới. Đối với văn hóa...

   10 p itc 24/02/2016 265 1

 • Special Eurobarometer European Commission Social values, Science and Technology Fieldwork : January

  Special Eurobarometer European Commission Social values, Science and Technology Fieldwork : January

  Social values, Science and Technology Fieldwork : January - February 2005 Publication : June 2005 Special Eurobarometer 225 / Wave 63.1 – TNS Opinion & Social This survey was requested by Directorate General Research and coordinated by Directorate General Press and Communication. This document does not represent the point of view of the European Commission. The interpretations and opinions contained in it are solely those of the authors.

   336 p itc 08/01/2013 209 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số