• Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 87/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 87/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 87/2016 trình bày các nội dung chính sau: Brexit và định hình châu Âu trong tương lai, các trường đại học châu Âu thời hậu khủng hoảng kinh tế, liêm chính học thuật - một thách thức toàn cầu, phân tích văn hóa tham nhũng trong giáo dục đại học Ấn Độ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p itc 30/12/2019 50 0

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 86/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 86/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 86/2016 trình bày các nội dung chính sau: Thông tin khái quát về các nhà xuất bản và tạp chí trục lợi, học viên quốc tế bậc thạc sĩ và tiến sĩ: Dữ liệu cho biết điều gì, lưu chuyển công tác nghiên cứu có ảnh hưởng tới năng suất và mức độ tác động,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   40 p itc 30/12/2019 76 0

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 85/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 85/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 85/2016 trình bày các nội dung chính sau: Phân hiệu quốc tế các trường đại học: Hiện tượng mới, cáo chung của bản in chuyên khảo học thuật, nghiên cứu giáo dục đại học mở ra toàn cầu, cơ hội nghề nghiệp là động lực du học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   44 p itc 30/12/2019 43 0

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 84/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 84/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 84/2016 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống giáo dục đại học tốt của quốc gia – các bài học từ Bảng xếp hạng U21, cuộc khủng hoảng người tỵ nạn Syria và giáo dục đại học, nền văn hóa học thuật độc hại tại Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   36 p itc 30/12/2019 63 0

 • Các giá trị truyền thống của giáo dục đại học

  Các giá trị truyền thống của giáo dục đại học

  Bài viết trình bày các giá trị truyền thống của giáo dục đại học thông qua nhiệm vụ quan trọng nhất của các trường đại học công lập là bảo vệ, phê bình và tái dựng những nhiệm vụ và quy định của nhà nước, nhằm xác định những mục tiêu tốt nhất của nỗ lực quốc gia đình hình phúc lợi cho người dân của quốc gia đó.

   7 p itc 25/11/2019 33 0

 • Về thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

  Về thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

  Nội dung của bài viết trình bày mục đích, nguyên tắc của việc thực hiện dân chủ trong giáo dục hiện nay; những nội dung thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta; việc thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

   5 p itc 25/11/2019 41 0

 • Lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại

  Lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại

  Nội dung của bài viết trình bày: sự ra đời của đại học hiện đại và ý tưởng tự trị đại học; đại học văn hóa và vai trò của văn học; xã hội tiêu thụ và đại học doanh nghiệp.

   8 p itc 25/11/2019 35 0

 • Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm điều khiển và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô - bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đem lại cho các quốc gia nhiều cơ hội để phát triển...

   6 p itc 25/11/2019 31 0

 • Đầu tư và chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học

  Đầu tư và chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học

  Bài viết đề cập tới lợi ích của việc đầu tư cho giáo dục đại học (GDĐH), một số xu hướng đầu tư và chia sẻ chi phí GDĐH trên thế giới. Tỷ lệ chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng lên, đầu tư của khu vực tư nhân cho GDĐH tăng mạnh, tỷ trọng đầu tư từ NSNN cho một sinh viên đại học giảm xuống, tăng thu...

   12 p itc 25/11/2019 42 0

 • Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu

  Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu

  Bài viết này tập trung xem xét vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) dựa trên 6 mối quan hệ chính của nhóm, bao gồm: (1) Mối quan hệ giữa các thành viên của NNCM; (2) Mối quan hệ giữa NNCM với trường đại học chủ quản; (3) Mối quan hệ giữa NNCM với bộ môn/khoa/trung tâm/viện nghiên cứu; (4) Mối quan hệ giữa NNCM, trường đại học và giới doanh...

   5 p itc 25/11/2019 31 0

 • Hướng nghiệp tại Pháp: Một năng lực được chia sẻ, một chính sách đặc biệt của ngành giáo dục quốc dân, một tổ chức phục vụ cho chính sách đó

  Hướng nghiệp tại Pháp: Một năng lực được chia sẻ, một chính sách đặc biệt của ngành giáo dục quốc dân, một tổ chức phục vụ cho chính sách đó

  Bài viết giới thiệu hiện trạng của một câu hỏi về hướng nghiệp tại Pháp trong bối cảnh đầy tiến triển sau cuộc thảo luận tầm quốc gia về nhà trường và bản báo cáo của Ủy ban do Ông Thélot làm chủ tịch, và vào thời gian biểu quyết dự thảo luật hướng nghiệp về tương lai của trường học.

   9 p itc 25/10/2019 33 0

 • Đề nghị các chuẩn đánh giá giáo viên trong giai đoạn mới

  Đề nghị các chuẩn đánh giá giáo viên trong giai đoạn mới

  Bài viết này chúng tôi giới thiệu một vài nghiên cứu của chúng tôi về tính thích hợp của các chính sách đánh giá giáo viên hiện nay trong các trường ĐH và đưa ra một vài chuẩn mực đề nghị cho việc kiểm định các trường và giáo viên của các trường sư phạm, dựa vào một số kinh nghiệm của thế giới và tình hình thực tế của chúng ta, cũng như...

   10 p itc 25/10/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số