• Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

    Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

    Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC): · Các quan điểm khác nhau về TTTC. · Chức năng của TTTC. · Chức năng của thị trường tài chính. Cấu trúc của TTTC từ các giác độ nghiên cứu khác nhau: · Theo thời hạn chuyển giao vốn. · Theo mức độ can thiệp của chính phủ. · Theo tính chất các công cụ tài chính. · Theo quá trình phát hành và lưu thông các...

     67 p itc 12/12/2012 297 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số