• Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   17 p itc 17/01/2012 266 1

 • Chương thứ ba KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

  Chương thứ ba KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   11 p itc 17/01/2012 256 1

 • Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   19 p itc 17/01/2012 271 2

 • Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   37 p itc 17/01/2012 281 1

 • Giáo trình kế toán quản trị

  Giáo trình kế toán quản trị

  Tài liệu tham khảo về giáo trình kế toán quản trị

   313 p itc 17/01/2012 252 1

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN (KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH)

  BÀI TẬP KẾ TOÁN (KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH)

  CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bài 4.1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau: Số dư ngày 30/11/N:  TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212: 15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng). TK...

   8 p itc 17/01/2012 247 1

 • BÀI TẬP KÊ TOÁN (KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ)

  BÀI TẬP KÊ TOÁN (KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ)

  CHƯƠNG 5 – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau: I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 –...

   12 p itc 17/01/2012 306 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số