• Từ lý thuyết về thông tin bất cân xứng đến các quy định về nhãn thực phẩm trong pháp luật Việt Nam

  Từ lý thuyết về thông tin bất cân xứng đến các quy định về nhãn thực phẩm trong pháp luật Việt Nam

  Trong thị trường thực phẩm, luôn tồn tại sự bất cân xứng về thông tin liên quan đến các thuộc tính của thực phẩm an toàn giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Việc pháp luật quy định ghi nhãn thực phẩm bắt buộc là cần thiết để hiệu chỉnh sự thất bại của thị trường thực phẩm, qua đó giúp người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định...

   6 p itc 22/09/2020 144 0

 • Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước

  Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước

  Trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện tổng kết 02 nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 và Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp, cần có những đánh giá tổng quát về thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó thấy được những...

   8 p itc 22/09/2020 143 0

 • Bản tin Luật bảo hiểm Việt Nam năm 2015

  Bản tin Luật bảo hiểm Việt Nam năm 2015

  Các nội dung của bản tin bao gồm: xếp loại lại các doanh nghiệp bảo hiểm; chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; sự tham gia của chủ đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam; dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; điều Kiện của Cổ đông trong doanh nghiệp bảo hiểm; nghiệp nụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm và hoa hồng; tái...

   15 p itc 20/09/2019 142 1

 • Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam

  Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam

  Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. Về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích...

   8 p itc 25/11/2019 142 1

 • Ebook Luật viên chức Việt Nam năm 2010

  Ebook Luật viên chức Việt Nam năm 2010

  Luật viên chức quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự...

   39 p itc 25/11/2019 141 1

 • Quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

  Quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

  Quyền tự do đi lại là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Bài viết trình bày khái quát về quyền tự do đi lại, quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế, quyền tự do đi lại theo pháp luật Việt Nam, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tự do đi lại.

   11 p itc 22/09/2020 140 0

 • Nhận diện các mô thức giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam

  Nhận diện các mô thức giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam

  Bài viết nhận định, theo kinh nghiệm phổ biến trên thế giới, các quy phạm dưới hiến pháp có thể giới hạn các quyền hiến định, vì vậy chúng ta phải nhận biết mức độ bảo vệ của quyền trên cơ sở pháp luật. Tiếp đó, bài viết phân tích bốn mô thức chính của việc giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam.

   9 p itc 22/09/2020 131 0

 • Nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam

  Nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam

  Bài viết tập trung nghiên cứu bản chất pháp lý, phân tích nguyên lý của hủy việc nuôi con nuôi; từ đó làm sáng tỏ nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   8 p itc 22/09/2020 128 0

 • Quy định về cổ đông sáng lập trong pháp luật Việt Nam và pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới

  Quy định về cổ đông sáng lập trong pháp luật Việt Nam và pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới

  Bài viết phân tích một số quy định tương đồng và khác biệt trong pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia khác trên thế giới về cổ đông sáng lập. Qua đó, cung cấp những thông tin pháp lý quan trọng giúp cho các nhà lập pháp Việt Nam có thể tham khảo để hoàn thiện quy định về cổ đông sáng lập trong thời gian tới.

   8 p itc 22/09/2020 128 0

 • Bản tin Pháp luật - Số 48/2014

  Bản tin Pháp luật - Số 48/2014

  Bải tin với các nội dung bảo hiểm những điểm mới cơ bản trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; dự án đầu tư trong nước không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư; từ 07/2015 kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng; nhận định về chính sách và pháp luật; danh mục văn bản mới ban hành từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014.

   7 p itc 20/09/2019 124 1

 • Phân tích một số phán quyết của tòa án nhân quyền Châu Âu liên quan quyền sống và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực thi quyền này trong pháp luật Việt Nam

  Phân tích một số phán quyết của tòa án nhân quyền Châu Âu liên quan quyền sống và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực thi quyền này trong pháp luật Việt Nam

  Quyền sống là quyền cơ bản nhất trong tất cả các quyền của con người, và cần được đảm bảo trong một xã hội dân chủ. Việt Nam đã và đang thể chế hóa cụ thể quyền sống trong luật. Việc tìm hiểu kinh nghiệm thực thi quyền này trên thế giới sẽ giúp những bài học hữu ích cho Việt Nam. Chúng tôi chọn phân tích Công ước Nhân quyền châu Âu và...

   17 p itc 22/09/2020 109 0

 • Từ những thành công ban đầu đến những bước tiếp theo của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

  Từ những thành công ban đầu đến những bước tiếp theo của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

  Bài viết đề cập đến mục đích của cải cách hành chính ở Việt nam trong 20 năm đổi mới; hiện tại và triển vọng sắp tới; đề xuất một số nội dung về cải cách hành chính cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

   6 p itc 30/12/2019 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số