• ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

    ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

    .Ôn t p ng pháp ti ng Anh 1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh: M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ây: Ví d : SUBJECT John and I We He I VERB ate studied runs like walking. COMPLEMENT a pizza "present perfect" MODIFIER last night. last week. very fast. 1.1 Subject (ch ng ): Ch ng là ch th c a hành ng trong câu, thư ng ng trư c ng t (verb). Ch ng thư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t...

     153 p itc 11/12/2012 276 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số