• Giáo trình Triết học Mác - Lênin

    Giáo trình Triết học Mác - Lênin

    Giáo trình dẫn học tập Triết học Mác - Lê nin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin. Trên cơ sở đó gúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược của đảng cộng sản Việt nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng hướng đi lên CNXH ở VN

     264 p itc 11/12/2012 320 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số